Uitgangspunten

In het algemeen is een uitkering eenmalig.
 1. Projecten in Noord-Nederland hebben de voorkeur.
 2. Als al met (de uitvoering van) een project is gestart, kan geen bijdrage meer worden verleend.
 3. Een bijdrage wordt niet vaker dan drie keer (achtereen) verleend.
 4. Een gezonde exploitatie c.q. een toereikend dekkingsplan is een vereiste.
 5. De verhouding gevraagde bijdrage – eigen inkomsten is van belang.
 6. Het gaat liefst om een concrete, zichtbare, tastbare, materiële doelstelling.
 7. Er wordt geen ondersteuning in de exploitatie verleend, tenzij het gaat om een startsubsidie of een eenmalige overbruggingssubsidie.
 8. Investeringen in, aankoop van, onderhoud c.q. restauratie van gebouwen komen in beginsel niet in aanmerking voor een bijdrage. Soms wordt wel een bijdrage verstrekt in de kosten van inrichting.
 9. Niet in aanmerking komen:
  • (Restauraties van) kerken en kerkorgels
  • Boeken
  • Catalogi bij tentoonstellingen en dergelijke
  • Individuen: de aanvrager heeft dus per se rechtspersoonlijkheid
  • Overheidsinstellingen
 10. Structurele ondersteuning is niet aan de orde.
 11. De toekenning vervalt een jaar na goedkeuring of drie maanden na de datum waarop een project tot stand zou komen. Die datum is vooraf schriftelijk met de foundation vastgelegd.
 12. Mocht na toekenning de aard van een project om welke reden dan ook wezenlijk veranderen, dan dient over de eerder toegezegde bijdrage opnieuw een besluit van (het bestuur van) de foundation te worden gevraagd.
 13. Aanvragen dienen minstens twee maanden voor aanvang van een project en tenminste twee weken voor de bestuursvergadering digitaal beschikbaar te zijn op het bureau van de foundation.
 14. In bijzondere gevallen kan het bestuur, gehoord de Raad van Advies, anders besluiten.


Toyisme expositie Luchthaven Eelde